Publicatiedatum:
21
April
2022
18
January
2024
Bekeken:
0

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat AGB-code: 90107557 aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw Gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Als enige toegang hebben tot uw gegevens.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • De bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) worden alleen opgeslagen in het digitale BSR Management systeem, en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens op de factuur:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar en indien vereist BSN nummer.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • De kosten van het consult.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, vanaf de datum van vastlegging, c.q. vanaf de datum van de laatste dossier wijziging, dan wel vanaf de datum van overlijden. Voor minderjarige geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar. Bij overlijden van een minderjarige geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren.

Uw persoonsgegevens evenals uw afspraken historie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard.

Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 • De gegevens niet meer nodig zijn.
 • U de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt.
 • U bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking.
 • De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken.
 • De betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website.
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
 • De gegevens mogelijk onjuist zijn.
 • De verwerking onrechtmatig is.
 • De gegevens niet meer nodig zijn.
 • U bezwaar maakt.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.


Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijzen wij u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Download Privacyverklaring

Zie Component Global Styles voor hover effect

Wilt u ook de voordelen van BSR ervaren?

Klik hier voor informatie over het maken van een afspraak.