Publicatiedatum:
13
January
2022
18
January
2024
Bekeken:
0

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

 • De therapeut van Body Stress Release Grant Cronje, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/ zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatieve aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben, of voogd.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/ zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van Body Stress Release Grant Cronje.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsr-grantcronje.nl.
 • Betalingswijze van de behandelingen zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden bij de behandelend therapeut. Bij wijze van uitzondering is het ook via bank overschrijving mogelijk.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch of via e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de geserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt is op de hoogte van het privacy statement.
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn aan Body Stress Release Grant Cronje. Indien de cliënt het medische dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de; BSRAN (Body Stress Release Associatie Nederland): https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/beroepsvereniging-bsran/  of CAT Collectief (Collectief Alternatief Therapeuten): https://catcollectief.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/)

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Download Algemene Voorwaarden

Zie Component Global Styles voor hover effect

Wilt u ook de voordelen van BSR ervaren?

Klik hier voor informatie over het maken van een afspraak.